ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์23 เม.ย. 2561 21:58โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกาศปผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 33 โรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

โพสต์26 มี.ค. 2561 03:15โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บ้านค้อ/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ/
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ
    เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น สอบถาม โทร. 061-9510773

เรื่อง โครงการฝึกอบรม"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

โพสต์19 มี.ค. 2561 22:21โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5
    ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าร่วมอบรมในวันพุธที่ 21 มี.ค. พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดดังแนบ  สอบถามโทร. 061-9510773

เรื่อง การขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

โพสต์21 ก.พ. 2561 22:47โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู อ.น้ำยืน
    ติดต่อขอรับเอกสารทะเบียนในที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สอบถาม โทร. 061-9510773

เรื่อง การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

โพสต์25 ม.ค. 2561 20:09โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.5
    ให้ดำเนินการสำรวจสิทธิการครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของโรงเรียนว่าเป็นที่ดินประเภทใดและมีเนื้อที่เท่าไหร่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินและสิทธิการครอบครองที่ดินของโรงเรียน
ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งคืนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทราบ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วันและเวลาราชการเท่านั้น สอบถามโทร.061-9510773

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2560

โพสต์23 ม.ค. 2561 19:37โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข

โพสต์17 ธ.ค. 2560 20:37โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 (3 ห้องเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนค้อ อ.เดชอุดม

โพสต์15 ธ.ค. 2560 00:37โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอารคารประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ(ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมกันสาด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น

โพสต์14 ธ.ค. 2560 01:31โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม หนา 0.12 เมตร กว้าง 4 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1-10 of 18