ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

โพสต์6 ม.ค. 2564 22:14โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับขนาดเบอร์ 2 มอก.1494 - 2541 และระดับมัธยมศึกษา ระดับขนาดเบอร์ 5 มอก.1495 - 2541 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 63087025388

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

โพสต์6 ม.ค. 2564 22:12โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับขนาดเบอร์ 2 มอก.1494 - 2541 และระดับมัธยมศึกษา ระดับขนาดเบอร์ 5 มอก.1495 - 2541 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 63087025388

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์25 ส.ค. 2563 23:00โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียน จำนวน 4 โครงการ สำหรับโรงเรียนในสังกัดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,460,320 บาท

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์25 ส.ค. 2563 22:48โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียน จำนวน 3 โครงการ สำหรับโรงเรียนในสังกัดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,799,000 บาท

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์21 ส.ค. 2563 02:42โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง เผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์9 ส.ค. 2563 19:16โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับโรงเรียน

ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์11 มิ.ย. 2563 20:02โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

    ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
    สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
                                ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อ้างอิงถึง : https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME

1-10 of 45