ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


Untitled Post

โพสต์23 มิ.ย. 2564 21:39โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing)

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์1 มิ.ย. 2564 19:38โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2564 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กบนผิวถนนเดิม 

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โพสต์23 พ.ค. 2564 23:57โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม

Untitled Post

โพสต์13 พ.ค. 2564 21:53โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2564 21:54 ]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

โพสต์6 ม.ค. 2564 22:14โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับขนาดเบอร์ 2 มอก.1494 - 2541 และระดับมัธยมศึกษา ระดับขนาดเบอร์ 5 มอก.1495 - 2541 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 63087025388

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

โพสต์6 ม.ค. 2564 22:12โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับขนาดเบอร์ 2 มอก.1494 - 2541 และระดับมัธยมศึกษา ระดับขนาดเบอร์ 5 มอก.1495 - 2541 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่โครงการ 63087025388

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์25 ส.ค. 2563 23:00โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียน จำนวน 4 โครงการ สำหรับโรงเรียนในสังกัดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,460,320 บาท

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์25 ส.ค. 2563 22:48โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียน จำนวน 3 โครงการ สำหรับโรงเรียนในสังกัดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,799,000 บาท

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์21 ส.ค. 2563 02:42โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1-10 of 49