ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์11 มิ.ย. 2563 20:02โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

    ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
    สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
                                ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อ้างอิงถึง : https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME

เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์4 ก.พ. 2563 23:49โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

        ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศและเครื่องดูดฝุ่นสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่โครงการ 62087133480

เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์4 ก.พ. 2563 23:45โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศและเครื่องดูดฝุ่นสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์8 ก.ค. 2562 20:35โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (IC1) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 18 โรงเรียน

1-10 of 36