ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์11 มิ.ย. 2563 20:02โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
    ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
    สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
                                ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อ้างอิงถึง : https://process3.gprocurement.go.th/eGPProcure/secured/HOME