เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์18 มิ.ย. 2562 01:40โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
โครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ  วงเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น  2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)