ข่าวประชาสัมพันธ์


การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประจำปี 2562

โพสต์19 มี.ค. 2562 21:59โดยPR UBON FIVE

ด้วย สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กำหนดจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ภาคอิสาน ประจำปี 2562 ฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2562 ณ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับจำนวน 40 คน โดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย รับผิดชอบค่าที่พัก อาหารกลางวันและอาหารว่าง ในส่วนของค่าเดินทางให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ให้ผู้สนใจส่งใบสมัครถึงสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบูรพา) ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562

โพสต์13 มี.ค. 2562 02:05โดยPR UBON FIVE

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

โครงการประกวดคลิปวีดีโอ “Starfish Labz Clip VDO Contest”

โพสต์12 มี.ค. 2562 21:10โดยPR UBON FIVE

ด้วย มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ร่วมกับบริษัท สตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการ Starfish Labz ซึ่งเป็นโครงการในรูปแบบออนไลน์ มีเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นพัฒนานักการศึกษาไทย โดยจัดให้มีการประกวดคลิปวีดีโอขนาดสั้น เพื่อให้ครู นักการศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ก้าวสู่การเป็นนักการศึกษายุคใหม่ ชิงรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท และรางวัล Popularity สำหรับวีดีโอที่มียอดชมสูงสุด พร้อมใบประกาศนียบัตร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 เริ่มโหวตผลงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 21 เมษายน 2562 และประกาศผลรางวัลในวันที่ 29 เมษายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

โพสต์11 มี.ค. 2562 01:36โดยPR UBON FIVE

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมปทุมมณีเทวา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด รายละเอียดดังแนบ

การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2561

โพสต์6 มี.ค. 2562 20:26โดยPR UBON FIVE

ด้วย สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2561 รายละเอิียดตามที่แนบ

โครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"

โพสต์6 มี.ค. 2562 17:22โดยPR UBON FIVE

ด้วย สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกำหนดให้ทุกจังหวัดขยายผลการดำเนินโครงการฯ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้โครงการฯ ให้แก่ชุมชน หมู่บ้าน รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

โครงการอบรมหลักสูตร "กฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง" รุ่นที่ 1

โพสต์27 ก.พ. 2562 20:13โดยPR UBON FIVE

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม หลักสูตร "กฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง" รุ่นที่ 1 โดยรับสมัครเข้ารับการอบรมตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด

โพสต์27 ก.พ. 2562 20:10โดยPR UBON FIVE

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมปทุมมณีเทวา สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด รายละเอียดดังแนบ

โรงเรียนโสตศึกษา จ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562

โพสต์15 ก.พ. 2562 19:28โดยPR UBON FIVE

ด้วย โรงเรียนโสตศึกษา จ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าศึกษาในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 20 มีนาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 รายละเอียดตามที่แนบ

ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2562

โพสต์15 ก.พ. 2562 19:15โดยPR UBON FIVE

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปินและสืบสาน สืบทอดศิลปะทางด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ให้คงอยู่คู่ชาติไทย โดยให้วงที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมประกวด ยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตามที่แนบ

1-10 of 29