ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

โพสต์16 พ.ค. 2562 18:34โดยPR UBON FIVE

ด้วย ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรมครูให้มีความรู้หลักภาษาและการใช้ภาษา วิธีสอนและมีนวัตกรรมที่ทำให้การสอนสนุก มีความสุขในการสอน โดยมีกิจกรรม ดังรายละเอียดที่แนบ

เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Everyone Can Create”

โพสต์5 เม.ย. 2562 00:55โดยPR UBON FIVE

ด้วย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Everyone Can Create” เพื่อพัฒนาบุคลากรเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน จัดโดยบริษัท แอปเปิ้ลเซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 19 และ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องสัมมนา บริษัทแอปเปิ้ลเซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) ชั้น 44 อาคาร ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ ปิดรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562

โพสต์5 เม.ย. 2562 00:44โดยPR UBON FIVE

ด้วย สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 จัดโดยกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ 

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

โพสต์5 เม.ย. 2562 00:37โดยPR UBON FIVE

ด้วย สพฐ. แจ้งว่า คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดและอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ ทั้งนี้ สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ประจำปี 2562

โพสต์19 มี.ค. 2562 21:59โดยPR UBON FIVE

ด้วย สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กำหนดจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ภาคอิสาน ประจำปี 2562 ฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2562 ณ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับจำนวน 40 คน โดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย รับผิดชอบค่าที่พัก อาหารกลางวันและอาหารว่าง ในส่วนของค่าเดินทางให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ให้ผู้สนใจส่งใบสมัครถึงสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี(ทุ่งบูรพา) ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562

โพสต์13 มี.ค. 2562 02:05โดยPR UBON FIVE

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

โครงการประกวดคลิปวีดีโอ “Starfish Labz Clip VDO Contest”

โพสต์12 มี.ค. 2562 21:10โดยPR UBON FIVE

ด้วย มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ร่วมกับบริษัท สตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการ Starfish Labz ซึ่งเป็นโครงการในรูปแบบออนไลน์ มีเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นพัฒนานักการศึกษาไทย โดยจัดให้มีการประกวดคลิปวีดีโอขนาดสั้น เพื่อให้ครู นักการศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ก้าวสู่การเป็นนักการศึกษายุคใหม่ ชิงรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท และรางวัล Popularity สำหรับวีดีโอที่มียอดชมสูงสุด พร้อมใบประกาศนียบัตร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 เริ่มโหวตผลงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 21 เมษายน 2562 และประกาศผลรางวัลในวันที่ 29 เมษายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

โพสต์11 มี.ค. 2562 01:36โดยPR UBON FIVE

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมปทุมมณีเทวา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด รายละเอียดดังแนบ

การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2561

โพสต์6 มี.ค. 2562 20:26โดยPR UBON FIVE

ด้วย สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2561 รายละเอิียดตามที่แนบ

โครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"

โพสต์6 มี.ค. 2562 17:22โดยPR UBON FIVE

ด้วย สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกำหนดให้ทุกจังหวัดขยายผลการดำเนินโครงการฯ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้โครงการฯ ให้แก่ชุมชน หมู่บ้าน รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

1-10 of 33