ข่าวประชาสัมพันธ์


บทความไม่มีชื่อ

โพสต์25 มี.ค. 2564 23:49โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ขอความอนุเคราะห์เพื่อประชาสัมพันธ์ Aksorn On-Learn ดิจิทัลแพล็ตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ ดังแนบ

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์18 มี.ค. 2564 23:25โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ขอเชิญครูบรรณารักษ์ ครูผู้สอนภาษาไทยและภาษจีนทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมสัมมนาแบบออนไลน์ในหัวข้อ "ปลุกพลังการอ่านด้วยพระราชนิพนธ์"

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์17 มี.ค. 2564 21:39โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์9 มี.ค. 2564 20:00โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รวบรวมสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู สื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และวารสารวิชาการ และเผยแพร่ในแบบเนอร์ชื่อ "สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู" "สื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน" และ"วารสารวิชาการ" ตาม QR Code ที่ปรากฎท้ายหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์1 มี.ค. 2564 00:50โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรีที่มีผลงานดีเด่นเพื่อคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

โพสต์11 ก.พ. 2564 00:59โดยPR UBON FIVE

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัคร ตลอดจนสรรหาสตรีที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือก     เป็นสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 (รายละเอียดการรับสมัครและสาขาการคัดเลือกตามเอกสารแนบ)   โดยส่งเอกสารการสมัครไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (นางศรีนภา สวัสดิ์กุล โทร 08-9719-8008 , 0 4534 4579   โทรสาร 0 4534 4641) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด

โพสต์10 ก.พ. 2564 19:56โดยPR UBON FIVE

เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ,กรรมการดำเนินการ ปี 2564 - 2565 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2)

โพสต์24 ม.ค. 2564 19:37โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2)ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามเอกสารที่แนบ

1-10 of 83