การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit

โพสต์5 ก.ค. 2562 01:06โดยPR UBON FIVE
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนได้แจ้งนักเรียน ผู้สนใจจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาทะเลอย่างยั่งยืน โดยต้องมีทักษะการพูดและเขีึยนภาษาอังกฤษได้ดี สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
Ċ
PR UBON FIVE,
5 ก.ค. 2562 01:06
Comments