โครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"

โพสต์6 มี.ค. 2562 17:22โดยPR UBON FIVE
ด้วย สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกำหนดให้ทุกจังหวัดขยายผลการดำเนินโครงการฯ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้โครงการฯ ให้แก่ชุมชน หมู่บ้าน รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
Ċ
PR UBON FIVE,
6 มี.ค. 2562 17:22
Comments