แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

โพสต์5 เม.ย. 2562 00:37โดยPR UBON FIVE
ด้วย สพฐ. แจ้งว่า คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดและอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ ทั้งนี้ สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ