ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2562

โพสต์15 ก.พ. 2562 19:15โดยPR UBON FIVE
ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปินและสืบสาน สืบทอดศิลปะทางด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ให้คงอยู่คู่ชาติไทย โดยให้วงที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมประกวด ยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตามที่แนบ
Comments