ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรีที่มีผลงานดีเด่นเพื่อคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

โพสต์11 ก.พ. 2564 00:59โดยPR UBON FIVE

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัคร ตลอดจนสรรหาสตรีที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือก     เป็นสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 (รายละเอียดการรับสมัครและสาขาการคัดเลือกตามเอกสารแนบ)   โดยส่งเอกสารการสมัครไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (นางศรีนภา สวัสดิ์กุล โทร 08-9719-8008 , 0 4534 4579   โทรสาร 0 4534 4641) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Ċ
PR UBON FIVE,
11 ก.พ. 2564 00:59
Comments