Untitled Post

โพสต์16 ส.ค. 2564 22:09โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรชาวต่างชาติ
ผ่านเวปไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ https://expatvac.consular.go.th หรือ QR Code ท้ายหนังสือที่แนบมานี้
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
16 ส.ค. 2564 22:09
Comments