Untitled Post

โพสต์23 ส.ค. 2564 20:06โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 นวัตกรรมการศึกษา :กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย " ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และยกย่องส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัยในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
23 ส.ค. 2564 20:06
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
23 ส.ค. 2564 20:06
Comments