ข่าวคุรุสภาจังหวัด


การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล“สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562” จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์16 ก.ค. 2561 00:16โดยNannapas Chookaew

              ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ และพระราชทานพระราชานุญาตตั้งนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ “PRINCESS MAHA CHAKRI AWARD” เพื่อยกย่องเชิดชูครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ประเทศละ 1 รางวัล รวม 11 ประเทศ โดยดำเนินการทุก ๆ 2 ปี และได้พระราชทานรางวัล
ครั้งแรก
ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา สำหรับการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562  มีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562  มีรายละเอียดตาม ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล“สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

             หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ ศิษย์เก่า ที่ประสงค์ยื่นแบบเสนอรายชื่อ สามารถยื่นได้ที่ งานคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 16 ก.ค. - 28 ก.ย. 2561 ในวันและเวลาราชการ

เวบไซต์คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์24 เม.ย. 2561 19:29โดยNannapas Chookaew

ประชาสัมพันธ์เวบไซต์คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถติดต่อสอบถาม หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  เวบไซต์คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์/โทรสาร 045 251 779

กำหนดการรายงานตัวและการเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส

โพสต์25 ก.พ. 2561 18:30โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2561 18:34 ]

กำหนดการรายงานตัวและการเข้าเฝ้าฯ มีดังนี้


        ครูอาวุโส สังกัดกรุงเทพมหานคร ถึง สังกัดจังหวัดปราจีนบุรี ให้มารายงานตัว
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 
และเข้าเฝ้าฯ ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

         ครูอาวุโส สังกัดจังหวัดปัตตานี ถึง สังกัดจังหวัดอุบลราชธานี ให้มารายงานตัว
ในจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
 และเข้าเฝ้าฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561


         โดยให้มารายงานตัวเพื่อลงทะเบียน รับฟังคำแนะนำ และซักซ้อมวิธีการเข้าเฝ้าฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หากไม่รายงานตัวในวันเวลา
ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ


     สำหรับครูอาวุโสที่ประสงค์ขอเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ ให้แต่งกายดังนี้  

     วันรายงานตัว แต่งกายชุดสุภาพ 

     วันเข้าเฝ้าฯ  

     กรณีเคยรับราชการ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวนอกประจำการ(ไม่สวมหมวก) 

     กรณีมิใช่ข้าราชการบุรุษ ให้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวเข้าเฝ้าฯ ส่วนสตรี ให้แต่งกายชุดไทยจิตรลดา หรือชุดไทยเรือนต้น สวมถุงน่องสีเนื้อและรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย

คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โพสต์14 ธ.ค. 2560 20:14โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 21:05 ]

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถดาวน์โหลดคู่มือ "การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ" ดังเอกสารที่แนบ และสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอประเภทต่างๆ ได้จากคู่มือประชาชนด้านล่างค่ะ


คู่มือประชาชน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ท่านสามารถศึกษาข้อมูล และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ตาม Link ด้านล่างนี้ค่ะการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านสถานศึกษา

โพสต์14 ธ.ค. 2560 19:27โดยNannapas Chookaew

ระบบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (KSPBatch RENEW
ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดและทำการติดตั้งได้ที่


ให้ทำการ Download คู่มือและ ติดตั้งโปรแกรมต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  โดยศึกษารายละเอียด ตามคู่มือโปรแกรม และ คู่มือปฏิบัติการ

แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โพสต์13 ก.ย. 2560 20:48โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 21:06 ]

ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาต/ค่าใบแทน(กรณีสูญหาย และ เปลี่ยนชื่อ - สกุล)

ให้ทำการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มตาม Link ด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ หากมีการชำระเงินผิดประเภทจะไม่สามารถอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ค่ะ 


----------------------------------------------------------------------

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ทำการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มตาม Link ด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ หากมีการชำระเงินผิดประเภทจะไม่สามารถอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ค่ะ 

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2560

โพสต์3 ส.ค. 2560 07:31โดยNannapas Chookaew

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2560 
บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดย จุดบริการงานคุรุสภา ได้ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตฯ

โพสต์6 มิ.ย. 2560 22:55โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 21:06 ]

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป( 7 มิถุนายน 2560 ) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะไม่สามารถชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไปรษณีย์ได้แล้ว ท่านสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่หน้าเวบคุรุสภา 
เมนู "พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมฯ" 

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตฯ  <<< คลิกที่นี่

ระบบจะแจ้งค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ และทำการคำนวนค่าดำเนินการล่าช้าในกรณีที่ท่านยื่นต่อใบอนุญาตหลังหมดอายุอัตโนมัติ หลังท่านกรอกข้อมูล จากนั้นท่านสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม แล้วนำไปยื่นที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ

ในส่วนของใบแจ้งค่าธรรมเนียม การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ และการขอใบแทนใบอนุญาต กรณีชำรุด สูญหาย หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ยังคงยื่นชำระช่องทาง Pay at post ได้ตามปกติ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ และ และที่ต้องต่ออายุภายใน 180 วัน

โพสต์5 มิ.ย. 2560 21:25โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 20:52 ]


ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมดอายุ และที่ต้องต่ออายุภายใน 180 วันก่อนหมดอายุ ทางเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 


ท่านใดที่มีรายชื่อ ให้ติดต่อยื่นเอกสารขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้ที่  จุดบริการงานคุรุสภา ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อาคารแหล่งเรียนรู้ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045 - 251 - 779
ตรวจสอบรายชื่อ  <<<<< คลิก ***ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560

คุรุสภาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โพสต์30 พ.ค. 2560 01:16โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2560 01:19 ]

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 พบว่า มีผู้ที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 - 15 พฤษภาคม 2560 และยังไม่ได้ ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตมีจำนวน 14,000กว่าราย และผู้ที่จะต้องยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายใน 180 วันก่อนวันหมดอายุ มีจำนวน 18,000 กว่าราย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

จึงขอให้ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของท่าน หากใบอนุญาตฯ หมดอายุแล้วให้รีบดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยด่วนเพราะข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (9 ธันวาคม 2559) กำหนดให้ผู้ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และต้องไม่พ้นระยะเวลา 5 ปี ที่ใบอนุญาตยังมีอายุใช้ได้ จะต้องเสียค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท ระยะเวลาที่นับได้ไม่ถึง 1 เดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยจะเริ่มคิดค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบอนุญาต

1-10 of 10