ข่าวคุรุสภาจังหวัด


ขยายเวลาการยื่นแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี ๒๕๖2 จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์26 ก.ย. 2561 21:03โดยNannapas Chookaew

               ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 
ปี  2562 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการประชาสัมพันธ์
การเปิดรับแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่
16 กรกฎาคม 2561 – 28 กันยายน 2561 นั้น
 

          เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ องค์กร และ ลูกศิษย์ที่มีอายุ 25 ปี  ขึ้นไป ได้พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับ
พระราชทานรางวัลฯ ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร จึงขยายเวลาการยื่นแบบ
เสนอชื่อ จากเดิมวันที่ 28 กันยายน 2561 เป็น ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
ในวันและเวลาราชการ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี 045 251 779

การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2559 ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้า

โพสต์16 ก.ย. 2561 21:08โดยNannapas Chookaew

         ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโส ประจำปี 2559 จำนวน 12,189 คน เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นั้น ในการนี้ มีครูอาวุโสประจำปี 2559 จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ได้เข้าเฝ้าจำนวน 164 คน 
         สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ส่งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร มายังคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งมอบให้ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ตามบัญชีรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2559 คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ติดต่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ได้ที่ คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 440 หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง 
กรณีมอบให้ผู้อื่นรับเครื่องหมายแทน ต้องแสดงเอกสารดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ
ติดต่อขอรับเครื่องหมายและประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม 045 251 779 

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล“สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562” จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์16 ก.ค. 2561 00:16โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2561 23:51 ]

              ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ และพระราชทานพระราชานุญาตตั้งนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ “PRINCESS MAHA CHAKRI AWARD” เพื่อยกย่องเชิดชูครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ประเทศละ 1 รางวัล รวม 11 ประเทศ โดยดำเนินการทุก ๆ 2 ปี และได้พระราชทานรางวัล
ครั้งแรก
ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา สำหรับการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562  มีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่
3 ปี 2562  มีรายละเอียดตาม 


                 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
“สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล“สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 ปี 2562 

             หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ ศิษย์เก่า ที่ประสงค์ยื่นแบบเสนอรายชื่อ สามารถยื่นได้ที่ งานคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่  28 ก.ย. 2561 ในวันและเวลาราชการ

***รางวัล***
ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับรางวัล ดังนี้
1.ครูผู้มีคะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประกอบด้วย เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ
2. ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลคุณากร” ประกอบด้วย เหรียญเงินมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร
3. ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 20 จากการตัดสินของคณะกรรมการส่วนกลาง จะได้รับ“รางวัลครูยิ่งคุณ” ประกอบด้วย เหรียญทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร
4. ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการจะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์” ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร

เวบไซต์คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์24 เม.ย. 2561 19:29โดยNannapas Chookaew

ประชาสัมพันธ์เวบไซต์คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถติดต่อสอบถาม หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  เวบไซต์คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์/โทรสาร 045 251 779

กำหนดการรายงานตัวและการเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส

โพสต์25 ก.พ. 2561 18:30โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2561 18:34 ]

กำหนดการรายงานตัวและการเข้าเฝ้าฯ มีดังนี้


        ครูอาวุโส สังกัดกรุงเทพมหานคร ถึง สังกัดจังหวัดปราจีนบุรี ให้มารายงานตัว
ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 
และเข้าเฝ้าฯ ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

         ครูอาวุโส สังกัดจังหวัดปัตตานี ถึง สังกัดจังหวัดอุบลราชธานี ให้มารายงานตัว
ในจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
 และเข้าเฝ้าฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561


         โดยให้มารายงานตัวเพื่อลงทะเบียน รับฟังคำแนะนำ และซักซ้อมวิธีการเข้าเฝ้าฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หากไม่รายงานตัวในวันเวลา
ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ


     สำหรับครูอาวุโสที่ประสงค์ขอเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ ให้แต่งกายดังนี้  

     วันรายงานตัว แต่งกายชุดสุภาพ 

     วันเข้าเฝ้าฯ  

     กรณีเคยรับราชการ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวนอกประจำการ(ไม่สวมหมวก) 

     กรณีมิใช่ข้าราชการบุรุษ ให้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวเข้าเฝ้าฯ ส่วนสตรี ให้แต่งกายชุดไทยจิตรลดา หรือชุดไทยเรือนต้น สวมถุงน่องสีเนื้อและรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย

คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โพสต์14 ธ.ค. 2560 20:14โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 21:05 ]

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถดาวน์โหลดคู่มือ "การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ" ดังเอกสารที่แนบ และสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอประเภทต่างๆ ได้จากคู่มือประชาชนด้านล่างค่ะ


คู่มือประชาชน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ท่านสามารถศึกษาข้อมูล และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ตาม Link ด้านล่างนี้ค่ะการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านสถานศึกษา

โพสต์14 ธ.ค. 2560 19:27โดยNannapas Chookaew

ระบบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (KSPBatch RENEW
ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดและทำการติดตั้งได้ที่


ให้ทำการ Download คู่มือและ ติดตั้งโปรแกรมต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  โดยศึกษารายละเอียด ตามคู่มือโปรแกรม และ คู่มือปฏิบัติการ

แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โพสต์13 ก.ย. 2560 20:48โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 21:06 ]

ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนใบอนุญาต/ค่าใบแทน(กรณีสูญหาย และ เปลี่ยนชื่อ - สกุล)

ให้ทำการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มตาม Link ด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ หากมีการชำระเงินผิดประเภทจะไม่สามารถอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ค่ะ 


----------------------------------------------------------------------

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ทำการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มตาม Link ด้านล่างนี้เท่านั้นนะคะ หากมีการชำระเงินผิดประเภทจะไม่สามารถอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ค่ะ 

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2560

โพสต์3 ส.ค. 2560 07:31โดยNannapas Chookaew

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2560 
บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดย จุดบริการงานคุรุสภา ได้ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตฯ

โพสต์6 มิ.ย. 2560 22:55โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 21:06 ]

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป( 7 มิถุนายน 2560 ) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะไม่สามารถชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไปรษณีย์ได้แล้ว ท่านสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่หน้าเวบคุรุสภา 
เมนู "พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมฯ" 

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตฯ  <<< คลิกที่นี่

ระบบจะแจ้งค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ และทำการคำนวนค่าดำเนินการล่าช้าในกรณีที่ท่านยื่นต่อใบอนุญาตหลังหมดอายุอัตโนมัติ หลังท่านกรอกข้อมูล จากนั้นท่านสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม แล้วนำไปยื่นที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ

ในส่วนของใบแจ้งค่าธรรมเนียม การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ และการขอใบแทนใบอนุญาต กรณีชำรุด สูญหาย หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ยังคงยื่นชำระช่องทาง Pay at post ได้ตามปกติ

1-10 of 12