การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล“สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562” จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์16 ก.ค. 2561 00:16โดยNannapas Chookaew

              ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ และพระราชทานพระราชานุญาตตั้งนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ “PRINCESS MAHA CHAKRI AWARD” เพื่อยกย่องเชิดชูครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ประเทศละ 1 รางวัล รวม 11 ประเทศ โดยดำเนินการทุก ๆ 2 ปี และได้พระราชทานรางวัล
ครั้งแรก
ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา สำหรับการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562  มีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562  มีรายละเอียดตาม ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล“สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

             หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ ศิษย์เก่า ที่ประสงค์ยื่นแบบเสนอรายชื่อ สามารถยื่นได้ที่ งานคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 16 ก.ค. - 28 ก.ย. 2561 ในวันและเวลาราชการ