การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล“สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562” จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์16 ก.ค. 2561 00:16โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2561 23:51 ]

              ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ และพระราชทานพระราชานุญาตตั้งนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ “PRINCESS MAHA CHAKRI AWARD” เพื่อยกย่องเชิดชูครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ประเทศละ 1 รางวัล รวม 11 ประเทศ โดยดำเนินการทุก ๆ 2 ปี และได้พระราชทานรางวัล
ครั้งแรก
ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา สำหรับการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562  มีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่
3 ปี 2562  มีรายละเอียดตาม 


                 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
“สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล“สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 ปี 2562 

             หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ ศิษย์เก่า ที่ประสงค์ยื่นแบบเสนอรายชื่อ สามารถยื่นได้ที่ งานคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่  28 ก.ย. 2561 ในวันและเวลาราชการ

***รางวัล***
ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับรางวัล ดังนี้
1.ครูผู้มีคะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประกอบด้วย เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ
2. ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ “รางวัลคุณากร” ประกอบด้วย เหรียญเงินมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร
3. ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 20 จากการตัดสินของคณะกรรมการส่วนกลาง จะได้รับ“รางวัลครูยิ่งคุณ” ประกอบด้วย เหรียญทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร
4. ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการจะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์” ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร