คุรุสภาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โพสต์30 พ.ค. 2560 01:16โดยNannapas Chookaew   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2560 01:19 ]

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 พบว่า มีผู้ที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 - 15 พฤษภาคม 2560 และยังไม่ได้ ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตมีจำนวน 14,000กว่าราย และผู้ที่จะต้องยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายใน 180 วันก่อนวันหมดอายุ มีจำนวน 18,000 กว่าราย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

จึงขอให้ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของท่าน หากใบอนุญาตฯ หมดอายุแล้วให้รีบดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยด่วนเพราะข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (9 ธันวาคม 2559) กำหนดให้ผู้ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และต้องไม่พ้นระยะเวลา 5 ปี ที่ใบอนุญาตยังมีอายุใช้ได้ จะต้องเสียค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท ระยะเวลาที่นับได้ไม่ถึง 1 เดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยจะเริ่มคิดค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบอนุญาต

ą
35020.jpg
(133k)
Nannapas Chookaew,
30 พ.ค. 2560 01:16
Comments