ขยายเวลาการยื่นแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี ๒๕๖2 จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์26 ก.ย. 2561 21:03โดยNannapas Chookaew

               ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 
ปี  2562 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการประชาสัมพันธ์
การเปิดรับแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่
16 กรกฎาคม 2561 – 28 กันยายน 2561 นั้น
 

          เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ องค์กร และ ลูกศิษย์ที่มีอายุ 25 ปี  ขึ้นไป ได้พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับ
พระราชทานรางวัลฯ ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร จึงขยายเวลาการยื่นแบบ
เสนอชื่อ จากเดิมวันที่ 28 กันยายน 2561 เป็น ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
ในวันและเวลาราชการ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี 045 251 779