บุคลากร

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตาม และประเมินผล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา