เผยแพร่ผลงานวิชาการ


นางอรทัย ชินาภาษ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเดช เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

โพสต์13 มิ.ย. 2561 01:26โดยjatuporn thanakityingyong   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 01:27 ]

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คู่มือการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอรญา นิชรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเดช เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์13 มิ.ย. 2561 01:23โดยjatuporn thanakityingyong

แบบฝึกประกอบการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแนวคิดผังมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์
เอกสารประกอบการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการสอนสังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิดคอนสตรัควิซิมร่วมกับวิธีการแก้ปัญหาแบบซินดิเคทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระประวัติศาสตร์

1-2 of 2