นางสาวอรญา นิชรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเดช เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์13 มิ.ย. 2561 01:23โดยjatuporn thanakityingyong
แบบฝึกประกอบการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแนวคิดผังมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์
เอกสารประกอบการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการสอนสังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิดคอนสตรัควิซิมร่วมกับวิธีการแก้ปัญหาแบบซินดิเคทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระประวัติศาสตร์