ข่าวจากกลุ่ม


เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดรายการค่าครุภัณฑ์

โพสต์16 พ.ย. 2560 17:31โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สิ่งที่สิ่งมาด้วย 1.แผนการเบิกจ่าย จำนวน 1 ชุด
       2.รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรร จำนวน 1 ชุด
       3.บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร จำนวน 1 ชุด

การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปี 2559

โพสต์16 พ.ย. 2560 00:06โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

โพสต์15 พ.ย. 2560 21:17โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุม    จำนวน 1 ชุด
       2.กำหนดการประชุม จำนวน 1 ชุด

ประกาศเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์15 พ.ย. 2560 00:48โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

1.ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนฯ กลุ่มวิชาสังคม จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 3
2.ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 10
รายงานตัวในวันที่ 27 พ.ย.60
เอกสารตามไฟล์แนบ

ประกาศเรียกผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

โพสต์15 พ.ย. 2560 00:43โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

จำนวน 2 อัตรา ลำดับที่ 8-9 
รายงานตัวในวันที่ 27 พ.ย.60
เอกสารตามไฟล์แนบ

ประกาศเรียกผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โพสต์15 พ.ย. 2560 00:41โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 16 
รายงานตัวในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
เอกสารตามไฟล์แนบ

ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตไปต่างประเทศ การขออนุญาตไปราชการ การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอหนังสือรับรอง การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล

โพสต์15 พ.ย. 2560 00:08โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้แนบ
ที่ หัวข้อ ดาวโหลด-กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดรายการเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์14 พ.ย. 2560 00:48โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนใน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์12 พ.ย. 2560 23:51โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายงานผลการพิจารณา ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 32 โรงเรียน รูปแบบ CC1 จำนวน 4 ชุด รูปแบบ CC2 จำนวน 28 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1-10 of 874