ข่าวจากกลุ่ม


แจ้งข้าราชการเกษียณ 1 ตุลาคม 2559

โพสต์โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

แจ้งข้าราชการเกษียณ 1 ตุลาคม 2559 รับคืนแฟ้มประวัติ พร้อมเขียนหนังสือแสดงเจตนาตกทอด เงินช่วยเหลือพิเศษ ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวัน เวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.085-302-7217

แจ้งข้าราชการเกษียณ 1 ต.ค. 2560

โพสต์โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

แจ้งข้าราชการเกษียณ 1 ตุลาคม  2560 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อ เจ้าหน้าที่บำนาญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เพื่อเพิ่มเติมเอกสาร สอบถามเพิ่มเติม 06-1951-0773

1.  นายปรุงจิต            ฐานมั่น            ครู คศ.3/บ้านเก่าขาม             

2. นางศิริสมบัติ           อุบลกิจ           ครู คศ.3/บ้านหนองดุม  


เรียน ข้าราชการครู ในสังกัด สพป.อบ.5

โพสต์24 ก.ค. 2560 00:48โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โครงการ"พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร"

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจงานแผ่นดินภูมิภาคที่ 5

โพสต์23 ก.ค. 2560 22:20โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2560

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ ๒)

โพสต์22 ก.ค. 2560 22:58โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู (ผู้สอน) ที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นข้าราชการครูผู้สอนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558

2. รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ หลังจากหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

4. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ มีความประพฤติดี

5. ไม่เคยเป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน

6. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

7. ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

ส่งแบบคำขอกู้พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาคำขอกู้ยืมที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ภายในวันที่27 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ใน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โพสต์19 ก.ค. 2560 23:35โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรื่อง แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560

แจ้งข้าราชการเกษียณ 1 ตุลาคม 2560 ที่มีชื่อต่อไปนี้มาเขียนแบบฟร์อมขอรับเงินเพิ่ม

โพสต์19 ก.ค. 2560 23:22โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

แจ้งข้าราชการเกษียณ 1 ตุลาคม  2560 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อ เจ้าหน้าที่บำนาญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เพื่อเพิ่มเติมเอกสาร สอบถามเพิ่มเติม 06-1951-0773

 1.  นายสวาท             เพ็ชร์งาม         ครู คศ.3/บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ    

2.  นายปรุงจิต            ฐานมั่น            ครู คศ.3/บ้านเก่าขาม             

3. นางศิริสมบัติ           อุบลกิจ           ครู คศ.3/บ้านหนองดุม  

4. นายสนิท               พูนพิน            ครู คศ.3/บ้านขอนแป้น   

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

โพสต์18 ก.ค. 2560 09:28โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศเรียกผู้สอบคัดเลื่อกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์18 ก.ค. 2560 01:28โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

ให้ผู้ที่ขึ้นบัญชีในประกาศ มารายงานตัว ในวันที่ 25 ก.ค. 2560  เวลา 9.00-11.00 น. ณ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุบลราชธานี เขต 5

กำหนดการประชุมสัมมนา การสร้างชีวิตใหม่หลังวัยเกษียณ

โพสต์17 ก.ค. 2560 21:03โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

แจ้งโรงเรียนในสังกัด แจ้งครูเกษียณเข้าร่วม
กำหนดการตามไฟล์แนบ

1-10 of 746