ข่าวจากกลุ่ม


เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%)

โพสต์25 มี.ค. 2563 22:54โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์17 มี.ค. 2563 00:48โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

โพสต์13 มี.ค. 2563 00:24โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับย้ายและโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

โพสต์2 มี.ค. 2563 00:07โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
**หมายเหตุ ส่งเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมแนบคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง

แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

โพสต์26 ก.พ. 2563 20:19โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

เนื่องจากได้ตรวจสอบพบความคลาดเคลื่อนตามประกาศ ในการจัดลำดับกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  จึงได้แก้ไขประกาศโดยให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศเดิม 
อนึ่ง ผู้ใดจะอุทธรณ์ โต้แย้ง คัดค้าน ประกาศนี้ ให้อุทธรณ์ โต้แย้ง คัดค้านต่อผู้ออกประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่ประกาศให้ทราบ

ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 (เพิ่มเติม)

โพสต์25 ก.พ. 2563 18:48โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2563 19:12 ]

ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5 จำนวน 3 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

1-10 of 1425