ข่าวจากกลุ่ม


งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561

โพสต์20 ก.ย. 2561 21:43โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

งบทดลองประจำเดือน  สิงหาคม  2561
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพิื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โพสต์20 ก.ย. 2561 01:16โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2561 01:02 ]

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561

โพสต์19 ก.ย. 2561 19:32โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2561 19:45 ]

เร่งรัดการเบิกจ่าย "โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561" ให้คุณครูส่งเอกสารหลักฐานการอบรม ภายในวันที่  24  กันยายน 2561

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าจัดซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ HD(DLTV)เพิ่มเติม (บง.167/61)

โพสต์19 ก.ย. 2561 02:11โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะขำนาญการพิเศษ

โพสต์17 ก.ย. 2561 22:43โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะขำนาญการ

โพสต์17 ก.ย. 2561 22:42โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการเพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (บง.165/61)

โพสต์16 ก.ย. 2561 19:03โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณผู้บริหารและครูแกนนำกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนด้วยโครงงาน และกิจกรรมภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ 1

โพสต์15 ก.ย. 2561 03:47โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณผู้บริหารและครูแกนนำกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนด้วยโครงงาน และกิจกรรมภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในบทบาทหน้าที่และเห็นคุณค่าในอาชีพครู เห็นประโยชน์และคุณค่าเกิดความมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมด้วยการช่วยกันสร้างสรรค์คนดีให้กับบ้านเมือง ตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมีนายลือชัย สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

คลิกดูรูปภาพ

รายงานผลการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์14 ก.ย. 2561 01:22โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สรุปรายชื่อข้าราชการครู
ที่เข้ารับการพัฒนา ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

1-10 of 1167