ข่าวจากกลุ่ม


การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหารสู้ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

โพสต์20 มี.ค. 2561 00:08โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังแนบ

เรื่อง งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

โพสต์19 มี.ค. 2561 19:30โดยกลุ่มการเงิน อุบล5


การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โพสต์18 มี.ค. 2561 23:44โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังแนบ
***หมายเหตุ***
ให้กรรมการคนที่2และคนที่3นำสำเนาสมุดเยี่ยม-ประเมินมารับค่าตอบแทนได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ที่ อ.มัลลิกา  วงษาเคน

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์18 มี.ค. 2561 23:42โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังแนบ
***หมายเหตุ***
ให้กรรมการคนที่2และคนที่3นำสำเนาสมุดเยี่ยม-ประเมินมารับค่าตอบแทนได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่ อ.มัลลิกา  วงษาเคน

แจ้งผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

โพสต์16 มี.ค. 2561 01:57โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

แจ้งข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ตุลาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม                ในวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.00–16.30 น. ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)


พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

โพสต์15 มี.ค. 2561 21:11โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

ดาวน์โหลดคู่มือแนวปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูแบละบุคลากรทางการศึกษา
ได้ที่ http://personnel.obec.go.th

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาน "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

โพสต์12 มี.ค. 2561 22:00โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

1-10 of 1009