ข่าวจากกลุ่ม


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่งคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบัญชี

โพสต์โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีนายจ้างยื่นแทนพนักงาน

โพสต์19 มี.ค. 2562 02:11โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 02:12 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
    ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยบัดนี้ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กรณีนายจ้างยื่นแทนพนักงาน เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังแนบ
สอบถามโทร. 061-9510773 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนับตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์11 มี.ค. 2562 20:28โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2562 20:32 ]

หมายเหตุ ให้ตรวจสอบใน 4 ช่องรายการดังนี้ 1.ตำแหน่ง/โรงเรียน 2.วิทยฐานะ 3.เงินเดือนปัจจุบัน 
4.เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
    ถ้าข้อมูลในช่องรายการดังกล่าวข้างต้นมีความคลาดเคลื่อนให้ประสานเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเองอย่างช้าภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ห้องกลุ่มงานวินัยและนิติการ สพป.อบ.5 
เอกสารดังแนบ

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน

โพสต์10 มี.ค. 2562 21:43โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 279/2562 สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แบบรายงานมีตัวครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

โพสต์3 มี.ค. 2562 18:46โดยกลุ่มบุคคล อุบล5


การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์27 ก.พ. 2562 19:57โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

45 ราย รอบ 26 ก.พ.62
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณ ประจำปี 2562

โพสต์27 ก.พ. 2562 00:45โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2562 23:47 ]

    เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ และการยื่นแบบฟร์อมขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม  2562 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.       ณ ลานดอกจาน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลข 06-1951-0773 หากไม่สะดวกในวันเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ไม่เกิน วันที่ 6 มีนาคม  2562 

การนำส่งใช้เงินยืม คุรุพัฒนา ครั้งที่ 2

โพสต์24 ก.พ. 2562 22:28โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

       แจ้งข้าราชการครูในสังกัด ส่งเอกสารการส่งใช้เงินยืม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณปี 2561 ภายในวันพุธที่ 27  กุมภาพันธ์  2562 หากไม่นำส่งภายในเวลาที่กำหนด จะดำเนินการหักเงินเดือน ตามระเบียบการยืมเงินราชการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ

โพสต์17 ก.พ. 2562 19:03โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

1-10 of 1251