ข่าวจากกลุ่ม


รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564

โพสต์8 เม.ย. 2564 22:02โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564

**ด่วนที่สุด เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564(เพิ่มเติม)

โพสต์6 เม.ย. 2564 22:30โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประสงค์เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564(เพิ่มเติม)ขอให้รวบรวมเอกสารส่งภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 ให้จงได้ และแจ้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ(หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการตามรายชื่อดังสิ่งที่่ส่งมาด้วย ส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล(แบบ คศ.2)รายละ 2 ฉบับ ส่งที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

รายงานการจัดทำบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โพสต์12 มี.ค. 2564 01:05โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

อนุมัติจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์8 มี.ค. 2564 19:04โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2564 19:05 ]

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 9 ราย

โพสต์24 ก.พ. 2564 00:01โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

นิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา

โพสต์23 ก.พ. 2564 00:58โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมในโครงการ Samsung innovation campusรายละเอียดดังแนบ

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์23 ก.พ. 2564 00:55โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ประชาสัมพันธ์ แหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษา สำหรับเยาวชนไทยให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสถาวะ COViD-19 รายละเอียดดังแนบ

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์21 ก.พ. 2564 20:19โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์14 ก.พ. 2564 20:44โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

ประชาสัมพันธ์โครงการ ED's Possible รายละเอียดดังแนบ

รายงานงบทดลอง มกราคม 2564

โพสต์10 ก.พ. 2564 22:37โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2564 22:38 ]

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564

1-10 of 1555