ข่าวจากกลุ่ม


เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ

โพสต์20 ม.ค. 2562 19:56โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561

โพสต์16 ม.ค. 2562 22:57โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ภาษีผู้รับบำนาญ ปีภาษี 2561

โพสต์13 ม.ค. 2562 18:43โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

แจ้งผู้รับบำนาญ สังกัด สพป.อบ.5 ทุกท่าน ท่านสามารถพิมพ์หนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2561 ได้ดังรายละเอียดที่แนบมาท้ายนี้

ข้าราชการหรือทายาทที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รับแฟ้มประวัติคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โพสต์8 ม.ค. 2562 19:05โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

1. นายสุวิทย์     จันเทศ    โรงเรียนบ้านโซง
2. นายรุ่งโรจน์    นิรมล     โรงเรียนบ้านประหูต
3. นางสมใจ     ผลยาม     โรงเรียนพิชัยศึกษา  
3. นายประจักษ์   เนินทราย   โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
4. นายณรงค์     ทุมแถว    โรงเรียนบ้านหนองกบ
5. นายวิฑูรย์     แว่นศิลา    โรงเรียนบ้านฝั่งเพ
   

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

โพสต์6 ม.ค. 2562 22:59โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

รายะเอียดตามไฟล์แนบ

1-10 of 1228