แจ้งข้าราชการเกษียณ 1 ตุลาคม 2560 ที่มีชื่อต่อไปนี้มาเขียนแบบฟร์อมขอรับเงินเพิ่ม

โพสต์19 ก.ค. 2560 23:22โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

แจ้งข้าราชการเกษียณ 1 ตุลาคม  2560 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อ เจ้าหน้าที่บำนาญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เพื่อเพิ่มเติมเอกสาร สอบถามเพิ่มเติม 06-1951-0773

 1.  นายสวาท             เพ็ชร์งาม         ครู คศ.3/บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ    

2.  นายปรุงจิต            ฐานมั่น            ครู คศ.3/บ้านเก่าขาม             

3. นางศิริสมบัติ           อุบลกิจ           ครู คศ.3/บ้านหนองดุม  

4. นายสนิท               พูนพิน            ครู คศ.3/บ้านขอนแป้น   

Comments