แจ้งข้าราชการครูที่ลาออกจากราชการ มารับคืนแฟ้มประวัติพร้อมเขียนหนังสือแสดงเจตนาตกทอด

โพสต์6 ก.พ. 2560 23:35โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
 แจ้งข้าราชการครูที่ลาออกจากราชการ มารับคืนแฟ้มประวัติพร้อมเขียนหนังสือแสดงเจตนาตกทอด 
รายชื่อดังต่อไปนี้ 
1.นางทิวาพร  พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกลาง
2.นางเสาวณีย์  เนตรสาร ครูโรงเรียนบ้านนากระแซง
3.นางอรทัย  อุทัยกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านไฮตาก
4.นางวัชรี  จันทร์หอม ครูโรงเรียนบ้านโนนหลี่
5.นางธัญนันท์  ศิริบูรณ์พิพัฒนา ครูโรงเรียนบ้านนาส่วง
6.นายไพฑูรย์  เทียรแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านนาแก
ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
6 ก.พ. 2560 23:35
Comments