แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณ ประจำปี 2562

โพสต์27 ก.พ. 2562 00:45โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2562 23:47 ]
    เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ และการยื่นแบบฟร์อมขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม  2562 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.       ณ ลานดอกจาน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลข 06-1951-0773 หากไม่สะดวกในวันเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ไม่เกิน วันที่ 6 มีนาคม  2562 
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
27 ก.พ. 2562 00:46
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
27 ก.พ. 2562 00:45
Comments