แจ้ง ข้าราชการในสังกัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

โพสต์6 มิ.ย. 2560 01:48โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง ขอสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ กรณีบรรจุใหม่
    รายชื่อดังนี้
        1. ธันยพร  สะสมผลสวัสดิ์
        2. รุ่งทิวา  พรมลี
        3. รวิภา  ประสระบาล
        4. กันนิภา  เพ่งพิศ
        5. ชัญญรัช  บุตรดี
        6. ทนง  ไพรบึง
        7. สุวิทย์  นิยมสุข
        8. สิริพร  มนัส
        9. ภาวิณี  ปิติกะวงศ์
        10.ชุติญาดา  ธงศรี
        11.ประภาภรณ์ บุญใหญ่
        12.ณัธิณินทร์  ผมพันธ์
        13.พิมพ์พิชชา พิมพ์เทศ
    นำส่งสำเนาสมุดบัญชีภายในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ในวันและเวลาราชการ หากไม่พบเอกสารดังกล่าวจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการในสังกัดรายดังกล่าวได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเร่งดำเนินการ
   
Comments