แจ้งข้าราชการที่เกษียณ 1 ตุลาคม 2560 ส่งเอกสารเพิ่มเติม

โพสต์12 มิ.ย. 2560 02:32โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
  1. นายมนตรี  กอมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียน/บ้านป่าก้าว  สำเนาบัญชีธนาคาร  2 ชุด ใช้บัญชีเดียวกันกับจ่ายตรงเงินเดือน
  2. นายพินิต  ประสมทอง  ครู คศ.3/บ้านโนนเขืองจงเจริญ  

ติดต่อเขียนแบบฟร์อมที่เขตใหม่

3. นางเตือนจิต  พุ่มจันทร์   ครู คศ.3/ดำรงสินอุทิศ ติดต่อเขียนแบบฟร์อมที่เขตใหม่

4.      นายสวาท  เพ็ชร์งาม   ครู คศ.3/บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ  เขียนแบบฟร์อมใหม่  

5.      นายศรชัย  สายบัว  ช่างไฟฟ้า  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง  

ส่งคำสั่งแก้ไขช่างไฟฟ้าของโรงเรียน

     6.  นายบุญหลาย  บุญศรี  ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนโนนคูณแสนสุข  

ส่งคำสั่งแก้ไขช่างไฟฟ้าของโรงเรียน

     7.  นายโฮม  คำเม็ก  ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 

ส่งคำสั่งแก้ไขช่างไฟฟ้าของโรงเรียน

     8.   นายสมบูรณ์  คำอุด   ช่างไฟฟ้า  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

 ส่งคำสั่งแก้ไขช่างไฟฟ้าของโรงเรียน

9.      นายทอง  หลังคา        ช่างไฟฟ้า  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน

     ส่งคำสั่งแก้ไขช่างไฟฟ้าของโรงเรียน

10. นายเบญจา  สิงทอง    ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านหนองขอน  

     ส่งคำสั่งแก้ไขช่างไฟฟ้าของโรงเรียน

ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
12 มิ.ย. 2560 02:32
Comments