แจ้งข้าราชการที่ลาออก และทายาทครูที่ชีวิต รับแฟ้มประวัติคืน

โพสต์14 ก.พ. 2562 20:13โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
1.นางบุญชู      บุญหนุน   โรงเรียนเจริญศึกษา
2.นายรุ่งโรจน์    นิรมล     โรงเรียนบ้านประหูต
3.นายประจักษ์    เนินทราย  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
4.นาณรงค์       ทุมแถว   โรงเรียนบ้านหนองกบ
5.นางวิฑูรย์      แว่นศิลา   โรงเรียนบ้านฝั่งเพ

  ให้คุณครูหรือทายาทที่มีรายชื่อดังกล่าว ติดต่อรับแฟ้มประวัติคืน ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ ในวันและเวลาราชการ   
Comments