แจ้งข่าวจากงานบำนาญ

โพสต์25 เม.ย. 2560 20:03โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งข้าราชการ หรือทายาทที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับคืนแฟ้มประวัติเพื่อเก็บไว้เป้นหลักฐาน ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เนื่องจากเงินที่ท่านขออนุมัติจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
1.นายสุเทน    บุญตาราษฎร์ 
2.นางเสาวนีย์   เนตรสาร
3.นางอรทัย    อุทัยกรณ์
4.นางธัญนันท์   ศิริพิบูรณ์พัฒนา
5.นายไพฑูรย์   เทียรแก้ว
6.นางวรรณลดา  ลาภมูล
7.นายธรณินทร์  งามเถื่อน
8.นายสุรเวศ    มณีภาค
9. นางดาวนภา  ชนะภัย
Comments