แจ้งแนวทางปฏิบัติ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561

โพสต์25 มิ.ย. 2561 23:53โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2561 00:46 ]

   แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และแบบฟร์อม ในการยืมเงินราชการ "โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร" ปีงบประมาณ 2561  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จะดำเนินการประชุมชี้แจง

การยืมเงินราชการ ให้โรงเรียนในสังกัด ส่งตัวแทนมารับฟังคำชี้แจง โรงเรียนละ ๑ คน พร้อมจัดทำเอกสารการยืมเงินทดรองราชการ(ให้ทำการยืมเงิน ๑ โรงเรียน ต่อ ๑ สัญญายืม ) ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสิริโพธิ์แก้ว โดยแบ่งจำนวนผู้เข้ารับฟังคำชี้แจง ดังนี้.-

ภาคเช้า เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ประกอบด้วย ผู้แทนโรงเรียนจากอำเภอนาจะหลวย บุณฑริก น้ำยืน

ภาคบ่าย เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ประกอบด้วย ผู้แทนโรงเรียนจากอำเภอเดชอุดม น้ำขุ่น ทุ่งศรีอุดม

โดยให้ตัวแทนโรงเรียนจัดเตรียมเอกสาร ผู้ลงทะเบียนอบรมในรอบที่ ๑ ทุกคน มาในวันดังกล่าวด้วย  

Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
25 มิ.ย. 2561 23:53
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
25 มิ.ย. 2561 23:54
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
25 มิ.ย. 2561 23:54
Comments