แจ้งรับคืนแฟ้มประวัติ

โพสต์14 มิ.ย. 2561 01:41โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

แจ้งข้าราชการ หรือทายาท ที่มีรายชื่อดังนี้ รับคืนแฟ้มประวัติ ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

     1.   นางสุพรรณนา  ไชยโพธ์  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทร

2.      นางสมาพร  รุ่งโรจน์      โรงเรียนบ้านสมสะอาด

3.      นายธำรง  ศิริรัตนากร    โรงเรียนบ้านเก่าขาม

4.      นายเทอดชัย  วงศ์ด้วง     โรงเรียนบ้านหนองบัว

5.      นายสกล  โลสิลา          โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนโฮมวิทยา

6.      นายพรมลี  ไชยเอิก       โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณธ)

7.      นางดาวนภา  ชนะภัย     โรงเรียนบ้านคำนาแซง

8.      นายบรรจบ  สอนคำ      โรงเรียนบ้านโคกเทียม

9.      นางวรภรณ์  มวยหมั่น     โรงเรียนบ้านหนองทัพ

10.  นางวรวรรณ  จำปาแดง   โรงเรียนบ้านโคกเทียม

11.  นายรัชดินทร์   ลูกแก้ว    โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

12.  นางวิมล  พลภักดี         โรงเรียนบ้านโนนสูง

13.  นางสาวภาวิณี  ปิติกะวงศ์ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

14.  นายสมควร   โมทอง      โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.)

15.  นายสมควร  ไชยชมภู     โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

16.  นายสิทธิพร  พิณทอง     โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์

17.  นายอุทัย  แก่นการ        โรงเรียนบ้านราษฎรสามัคคี

18.  นางอรทัย  อุทัยกรณ์      โรงเรียนบ้านไฮตาก

Comments