แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

โพสต์3 มี.ค. 2559 04:58โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลาง ปลายปี ปลายภาคเรียน   ปีการศึกษา 2558 และการอ่าน ออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
3 มี.ค. 2559 04:58
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
3 มี.ค. 2559 04:58
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
3 มี.ค. 2559 04:59
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
3 มี.ค. 2559 04:59
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
3 มี.ค. 2559 04:59
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
3 มี.ค. 2559 04:58
Comments