แจ้งโรงเรียนส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) ปี2559 ด้วยระบบทางไกล

โพสต์10 เม.ย. 2560 20:55โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
สพป.อบ.5 แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 10 โรง ส่งครูเข้าอบรม ณ โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
10 เม.ย. 2560 20:55
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
10 เม.ย. 2560 20:56
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
10 เม.ย. 2560 20:56
Comments