แจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์6 มี.ค. 2560 02:14โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
6 มี.ค. 2560 02:15
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
6 มี.ค. 2560 02:14
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
6 มี.ค. 2560 02:15
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
6 มี.ค. 2560 02:14
Comments