แจ้งส่งเอกสารขอรับเงินบำนาญเพิ่มเติม

โพสต์22 เม.ย. 2561 19:29โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

    แจ้งข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่  1  ตุลาคม  2561 ส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

 ดังรายชื่อต่อไปนี้ หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามโทร. 085-302-7217

 1. นายลัทธิ  ธรรมวิเศษ         โรงเรียนบ้านโพนดวน

2. นายสมัย  เชื้อแก้ว            โรงเรียนบ้านโนนขาม

3. นายภูมรินทร์   เนียมทอง   โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

4. นางผกามาศ  จันทร์ศรี      โรงเรียนบ้านวารีอุดม

Comments