<<ด่วนที่สุด>> ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)

โพสต์11 มี.ค. 2561 21:37โดยกลุ่มแผน อุบล5
     ตามที่ สพป.อบ.5 ประชุมโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) เพื่อรายงานข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงเรียน  จึงขอให้โรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ  จัดทำคำของบประมาณตามแบบฟอร์ม  ส่งกลุ่มนโยบายและแผน  ภายในวันที่  13  มีนาคม 2561  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ  (หากมีข้อสงสัย  กรุณาติดต่อ โทร.(มือถือ) 088-0728548 :นายประสาน พิลาศาสตร์)
Ċ
ว928.pdf
(419k)
กลุ่มแผน อุบล5,
11 มี.ค. 2561 21:37
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
11 มี.ค. 2561 21:38
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
11 มี.ค. 2561 21:38
ċ
สิ่งที่ส่งมาด้วย3.rar
(16577k)
กลุ่มแผน อุบล5,
11 มี.ค. 2561 21:42
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
11 มี.ค. 2561 21:43
Comments