==> ด่วนที่สุด รายงานใบแจ้งหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค งบประมาณปี 2559

โพสต์23 ส.ค. 2559 21:44โดยกลุ่มแผน อุบล5
สพป.อบ.5 ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค  ประจำปีงบประมาณ  2559 รายงานใบแจ้งหนี้ค้างชำระ  โดยสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ส่งกลุ่มนโยบายและแผนโดยด่วนที่สุด ภายในวันที่  24  สิงหาคม  2559 เพื่อ สพฐ. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดหางบประมาณสนับสนุนต่อไป  รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
23 ส.ค. 2559 21:44
Comments