ด่วนที่สุด เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565

โพสต์5 ต.ค. 2564 21:25โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
สพป.อบ.5 ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ส่งเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ให้จงได้ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
5 ต.ค. 2564 21:26
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
5 ต.ค. 2564 21:26
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
5 ต.ค. 2564 21:27
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
5 ต.ค. 2564 21:28
Comments