<<ด่วนที่สุด>> ยืนยันความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์28 ก.ย. 2560 02:15โดยกลุ่มแผน อุบล5

สพป.อบ.๕  ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อตามที่แนบ  ตรวจสอบความต้องการจำเป็น  พร้อมทั้งยืนยันความต้องการ  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (โทร.(มือถือ)  ๐๘ - ๗๘๗๔ - ๘๐๑๒ หรือ ๐๘ - ๘๐๗๒ - ๘๕๔๘)

Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
28 ก.ย. 2560 02:15
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
28 ก.ย. 2560 02:16
Comments