แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

โพสต์26 ก.พ. 2563 20:19โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
เนื่องจากได้ตรวจสอบพบความคลาดเคลื่อนตามประกาศ ในการจัดลำดับกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  จึงได้แก้ไขประกาศโดยให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศเดิม 
อนึ่ง ผู้ใดจะอุทธรณ์ โต้แย้ง คัดค้าน ประกาศนี้ ให้อุทธรณ์ โต้แย้ง คัดค้านต่อผู้ออกประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่ประกาศให้ทราบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
26 ก.พ. 2563 20:19
Comments