<<แก้ไข>> ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

โพสต์28 พ.ค. 2561 00:30โดยกลุ่มแผน อุบล5
ตามที่ สพป.อบ.5 ได้แจ้งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ตามหนังสือที่ ศธ04187/ว2042 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา นั้น
เนื่องจาก ข้อความตามประกาศเดิม(สิ่งที่ส่งมาด้วย)มีความคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไข และให้ใช้ประกาศนี้แทน  รายละเอียดตามที่แนบ
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
28 พ.ค. 2561 00:30
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
28 พ.ค. 2561 00:30
Comments