การจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์3 ต.ค. 2560 00:37โดยjatuporn thanakityingyong
แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในระบบ Data Management Center : DMC ผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec60/ โดยตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและมีตัวมาเรียนอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หากซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่นให้แนบเอกสารหลักฐานในระบบ หากไม่มีตัวตน/ไม่มาเรียนให้ดำเนินการย้ายออก/จำหน่ายในระบบ พร้อมปรับปรุงข้อมูลน้ำหนัก/ส่วนสูง ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 24.00 น.
ą
jatuporn thanakityingyong,
3 ต.ค. 2560 00:37
Comments