การจัดสรรงบประมาณและขอรับการสนับสนุนค่าจัดทำสำเนาข้อสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558

โพสต์21 มี.ค. 2559 03:38โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ให้โรงเรียนนำส่งเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำสำเนาข้อสอบกลาง  ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559        
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
21 มี.ค. 2559 03:38
Comments