การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ ๒)

โพสต์22 ก.ค. 2560 22:58โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู (ผู้สอน) ที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นข้าราชการครูผู้สอนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558

2. รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ หลังจากหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

4. เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ มีความประพฤติดี

5. ไม่เคยเป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน

6. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

7. ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

ส่งแบบคำขอกู้พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาคำขอกู้ยืมที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ภายในวันที่27 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้


ċ
หลักเกณฑ์และคำขอกู้.zip
(1191k)
นางสาวดวงฤทัย ผลดก,
22 ก.ค. 2560 22:58
Comments