การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุกาชาด

โพสต์4 ม.ค. 2560 23:42โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ด้วย  สำนักการลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด จำนวน ๒ รุ่น และหลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  จำนวน ๑ รุ่นดังนี้
        ๑ หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
        ๒ หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ เมษายน ๒๕๖๐
        ๓ หลักสูตรผู้ให้การอบรม ระหว่างวันที่ ๓-๙ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  พร้อมแนบเอกสารใบสมัครมาพร้อมนี้แล้ว
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
4 ม.ค. 2560 23:42
Comments