>การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2562

โพสต์29 ก.ค. 2562 21:10โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๒ และจะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดที่เว็บไซด์  http://www.ubnpeo.go.th/

ċ
รายละเอียดรับสมัคร.rar
(4615k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
29 ก.ค. 2562 21:11
Comments