การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)

โพสต์29 มิ.ย. 2559 02:22โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
สพป.อบ.5 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ส่งผลงานคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวมที่สอดคล้อง(Best Practice)ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://special.obec.go.th/
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
29 มิ.ย. 2559 02:22
ĉ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
29 มิ.ย. 2559 02:23
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
29 มิ.ย. 2559 02:22
Comments