การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)

โพสต์17 ต.ค. 2559 08:24โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

๑๗  ตุลาคม ๒๕๕๙                                            

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ                    จำนวน ๑ ชุด
                   ๒. บัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน                                       จำนวน ๑ ชุด 

                  ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ โดยความเห็นชอบของ   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) เรียบร้อยแล้ว จึงให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

                  ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) (๒) ในทุกช่องรายการ ทั้งนี้หากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริง ให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                 ๒. ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูในรายที่ไม่มีวิทยฐานะ(ถ้ามี) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) และจัดส่งคำสั่งดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ อย่างช้า ภายในวันที่ ๒๑  ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ชุด ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ (ห้องประชาสัมพันธ์เดิม)

                 ๓. กรณีโรงเรียนที่มีผู้ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้โรงเรียนแจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการดังกล่าวทราบด้วย

               ๔. โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.ubon5.go.th  (กลุ่มบริหารงานบุคคล) หรือในโปรแกรม Smart Area

               ๕. ในส่วนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะได้มอบคำสั่งให้กลุ่มการเงินและสินทรัพย์เพื่อเบิกจ่ายแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาหรือข้าราชการครูท่านใดต้องการรับคำสั่งให้มาขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ในวันและเวลาราชการ

 เอกสารดังแนบ

Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
17 ต.ค. 2559 08:25
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
17 ต.ค. 2559 08:26
Comments