การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

โพสต์29 ก.พ. 2559 00:38โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ด้วย สพฐ.จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ สำหรับยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีการบริหารจัดการและดำนเนินงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
ตามหลักเกณฑ์ที่แนบ ทั้งนี้ให้โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัีครเข้ารับการคัดเลือก จัดส่งเอกสารภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
29 ก.พ. 2559 00:38
Comments