การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ”

โพสต์5 เม.ย. 2561 00:07โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ” ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
นางสาวดวงฤทัย ผลดก,
5 เม.ย. 2561 00:07
Comments