การประเมินทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online

โพสต์31 มี.ค. 2560 00:06โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ทุกคน ตรวจสอบรายชื่อ สมัครเข้ารับการทดสอบด้วยระบบ TEPE online หากมีรายชื่อตกหล่น หรือข้อมูลการสมัคร ไม่สมบูรณ์ ให้แจ้งประสานงาน Admin ผู้ดูแลระบบ ดังนี้.-
    ๑. อำเภอเดชอุดม  น.ส.รัชนีวรรณ  สุวรรณบล  โทร. 090-6029275
    2. อำเภอบุณฑริก  นางลักขณา  ไพรพาลี  โทร. 083-3570759
    3. อำเภอน้ำยืน    นางสุมลตรา  เสาะแสวง  โทร. 081-7309061
    4. อำเภอน้ำขุ่น-ทุ่งศรีอุดม  นางจุฬาลักษณ์  จันดาคูณ  โทร.087-6454308
    5. อำเภอนาจะหลวย  น.ส.มนัสนันท์  บุญไพโรจน์ โทร. 088-0734173
ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบ  แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล...ประสาน Admin ประจำอำเภอ ภายในวันที่  4  เมษายน 2560
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
31 มี.ค. 2560 00:06
Comments