การรายงานผลการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผลการประเมินการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง และการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ปีการศึกษา 2559

โพสต์18 พ.ค. 2560 01:06โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2560 01:09 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือราชการที่แนบ 
Username และ Password ได้ส่งทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++(Smart Area) อีกทางหนึ่งแล้ว
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
18 พ.ค. 2560 01:06
Comments