การสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม

โพสต์23 พ.ย. 2560 22:32โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ด้วยสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการจัดฝึกอบรมยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ จึงประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่สนใจ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด เพื่อขอรับงบสนับสนุนการจัดฝึกอบรมดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารพร้อมหนังสือไปที่ 
สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๓๑๙ อาคารเสมารักษ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
23 พ.ย. 2560 22:32
Comments